SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLARA HAPİS YOLU AÇILDI

OĞUZHAN DEMİRHAN SGK MÜFETTİŞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLARA HAPİS YOLU AÇILDI

 

            Giriş

            Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne eklenen Ek 7.madde ile;  Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, kasten gerçeğe aykırı bir amaçla kasten düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde, bunu düzenleyen kişi/kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204’üncü, 206’ncı ve 207’nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

            1.1.Suç Kapsamında Yer Alan Belge, Bildirge ve Beyannameler

           Yönetmelik, Kurum’a verilmesi gereken belge, bildirge veya beyannameleri genel olarak saydığı için; Kurum aleyhine, kendisi veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kasten gerçeğe aykırı belge, bildirge ve beyanname verilmesini soruşturma konusu yapmıştır.

            Örnek: Sigortalı kadının, analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmesi için, işyerinden sahte sigortalı olarak bildirilmesi, yazının konusu olan Ek Madde 7 kapsamına girmektedir.

            Örnek: İşverenler tarafından yapılan özel nitelikli inşaat işleri ile ihale konusu işlerle ilgili olarak, eksik işçilik miktarını tamamlamaya yönelik sahte sigortalı bildiriminde bulunulması durumda, yazının konusu olan Ek Madde 7 kapsamına girmektedir.

            1.2. Kasıtlı Davranışın Tespiti

            İşverenlerin veya sigortalılar hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilmesi için; kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belge, bildirge ve beyannamelerin,

  • Mahkeme kararları
  • Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden,
  • Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden tespit edilmesi gerekmektedir.

1.3. Kasıtlı Davranışın Varlığına Delil Teşkil Eden İşlemler

2020/20 Sayılı Sosyal Güvenlik İşlemleri Genelgesinde; Aylık Prim ve Hizmet Belgesini veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yönünden kasıtlı fiiller sayılmıştır. Buna göre;

-Daha az prim ödemek,

-Yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak,

-Özel nitelikteki inşaat isleri ve ihale konusu islerde asgari isçilik tutarını tamamlamak,

-İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlamak, kasıtlı davranış olarak kabul edilecektir.

1.4. Menfaat Temin Edilmeyen İşlemlere İlişkin Açıklama

     Haksız menfaat elde etme amacı güdülmeden, aynı işverene ait birden fazla işyerinin bulunması ve sigortalıların fiilen çalıştırıldığı tespit edilen işyerinden değil de aynı işverene ait (fiilen çalışmadığı) diğer bir işyerinden bildirim yapıldığının tespit edilmesi ve düzenlenen raporda sigortalılara ait belgelerin, fiilen çalıştırıldığı işyerine aktarılmasının önerilmesi halinde; bildirim yapılan işyerinden yasal süresinde verilen belgeler ile bu Belgelere ilişkin tahsilatların aktarım işlemi yapılacaktır.

        Örnek : A) ve (B) işyerlerinin ayni işverene ait olduğu, (A) Is yeri hakkında yapılan denetim sonucunda düzenlenen raporda, (A) işyerinden bildirilen 3 sigortalının, (B) işyerinde fiilen çeliştirildiğinin muvazaalı bir durum söz konusu olmadan tespit edildiği ve bu bildirimlerin (B) işyerine aktarılmasının önerildiği varsayıldığında; sigortalılara ilişkin yükümlülüklerin (A) işyerinden yasal süreler içinde yerine getirildiğinin anlaşılması halinde, her hangi bir idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan, sigortalı hizmetleri ile varsa bu hizmetler karşılığında yapılan tahsilatlar (B) işyerine aktarılacaktır.