MEVSİMLİK VE KAMPANYA İŞ AYRIMI

OĞUZHAN DEMİRHAN SGK MÜFETTİŞİ

Mevsimlik ve Kampanya İşlerinin Niteliği

           Mevsimlik İş

       Doktrinde mevsimlik işler, sadece yılın belli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte yılın belli dönemlerinde faaliyetin yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler olarak tanımlanmaktadır. ( Sarper  SÜZEK, İş Hukuku, s.260- ESENER Turhan, İş Hukuku, s.210) 

        Yargıtay da mevsimlik işler için aynı tanımı kullanmaktadır. “ Çalışmanın sadece yılın belirli dönemlerinde sürdürüldüğü veya tam yıl çalışılmakla birlikte yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın arta kalan dönemlerinde işçilerin iş sözleşmelerinin ertesi yılın faaliyet dönemi başına kadar askıya alındığı bu işlerin özelliğini, yılın belirli dönemlerinde -2- periyodik, düzenli olarak tekrarlanması oluşturur…” Yargıtay 9.HD. 14.04.2008 2007/11496 E. 2008/8311 K. www.mevdata,net. Mevdata İçtihat ve Mevzuat Programı, 03.03.2009)

     İşyerinde bütün bir yıl çalışılıyor ancak mevsime bağlı olarak faaliyet yılın belli bir döneminde artıyorsa, işyeri mevsimlik bir işyeri olmasa da, mevsime bağlı olarak yapılan iş, mevsimlik iştir ve işçi de mevsimlik işçi niteliği taşır. ( Yargıtay Y. 9. HD. 13.11.2002 2002/23829 E. 2002/ 21243 K.)

         Kampanya İş

        Mevsim sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş, belli bir mevsim için karşılık anlamı taşırken, Kampanya sözcüğü dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Kelime anlamı itibariyle faaliyet süresi anlamına gelir.  Kelimelerin köken analizinde de görüldüğü üzere, birbirinin aynı gibi  görünen mevsimlik ve kampanya işleri özü itibariyle birbirinden ayrı niteliktedir.

     Kampanya işleri, yılda belirli  sürelerde yapılanan ve kısa sürede tamamlanan işlerdir. (BAŞTERZİ Süleyman: “Avrupa Birliği Konseyinin 99/70 Sayılı Yönergesi Işığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Koşulları ve 4857 Sayılı İş Kanununun Öngördüğü Sistem”, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, İstanbul 2006, 119-190. (99/70))

        İş Hukuku profesörlerinden Savaş TAŞKENT’ e göre, mevsimlik işlerde işyerinin bütün bir yıl faaliyette bulunması mümkündür. Ancak faaliyetin yılın belli bir zamanında artması asıldır. Oysa kampanya işlerinde, işyerinin yılda birkaç aydan fazla faaliyette bulunması mümkün değildir.