TÜRKİYE'DE KIDEM TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATI FONU

ÖZ

Kıdem tazminatı İş Hukukunda ilk olarak 1936 tarihinde 3008 sayılı İş Kanunu’nda kendisine yer bulmuştur. Kıdem tazminatı genel olarak, çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan kanuni bir sistemdir. Yıllar içerisinde kıdem tazminatı işçiler için hak kaybını önlemeye yarayan bir sistem olduğu için önemi artmış iken, işverenler açısından ise maliyeti artıran bir unsur haline gelmiştir. Kıdem tazminatı ile ilgili olarak 1975 yılında fon kavramından bahsedilmiş, bununla birlikte 2002 yılına gelindiğinde Kıdem Tazminatı Fonu Tasarısı gündemde yerini bulmuştur.

Bu çalışmada, kıdem tazminatının ne olduğu, nasıl hak kazanılabileceği açıklanmıştır. Ayrıca kıdem tazminatı fonunun işçi ve işveren açısından avantajları ve dezavantajları ele alınmış, kıdem tazminatı fonuyla ilgili yapılan yasal girişimler üzerinde durulmuş ve kısaca tartışma boyutuna girilmeden 2002 yılında hazırlanan Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı'nın içeriği belirtilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatı Fonu, Prim.

ABSTRACT

Severance pay has taken place firstly on Labor Law No. 3008 in 1936. Severance pay, as a general, is a legal system which enables employee to get the reward for its effort. As importance of severance pay has been increased by years since it is a system which prevents the loss of a right for employees. In 1975, the term of fund has been referred related to severance pay and Severance Pay Fund Scheme has been a topical issue by 2002.

In this study, definition of severance pay and how to have a right for this pay has been evaluated. Besides, pros and cons of severance pay fund with regards to employees and employers have been discussed, the legal initiatives of severance pay fund have been discoursed and Severance Pay Fund Law Scheme in 2002 has been indicated in short.

Keywords: Severance Pay, Severance Pay Fund, Contribution  

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri