TÜRK VE AB HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÖZ

            Kişilerin kamu ve özel sektör tarafından muhafaza edilen bilgilerine erişimin ve bu bilgilerin rızaları dışında kullanımının önlenmesi özellikle gelişen teknolojik imkanların yaygınlaşmasıyla önemi artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanan kişisel verilerin korunması AB Genel Veri Koruma Tüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, ILO İşçilerin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Uygulama Kodu, OECD Özel Yaşamın Gizliliğinin ve Sınır Ötesi Kişisel Veri Dolaşımının Korunmasına İlişkin Rehber İlkeleri, Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları ve BM genel Kurulu İlkeleri vb. gibi birçok  uluslararası düzenlemeye konu olmuştur. Türkiye’de ise 2010 yılında yapılan değişiklik ile Anayasa’nın Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20/3. maddesinde kişisel veriler ilk defa anayasal düzeyde koruma altına alınmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin tanımı, kapsamı, amacı, kişisel verilerin işlenmesinin ilkeleri, şartlarını belirleyen genel düzenlemedir.

            Bu çalışmanın amacı, kişisel verinin tanımını yaparak, Türk ve AB Hukukunda kişisel verileri korumayı amaçlayan düzenlemeleri ve özellik arz eden noktalarda iş ilişkisinde verilerin korunmasının önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Veri, Kişisel Verilerin Korunması, Türk Hukuku, AB Hukuku

 

ABSTRACT

            The prevention of access to and the use of information of individuals without their consent, held by the public and private sector, is a matter of increasing importance, especially with an increase of developing technological opportunities. The protection of personal data, defined as any kind of information related to an identified or identifiable natural person, is regulated by the international regulations such as The European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR), European Convention On Human Rights, Charter Of Fundamental Rights Of The European Union,  ILO Code OF Practice On The Protection Of Workers Personal Data, the guidelines of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), The European Council’s Convention No. 108, Recommendations Of Council Of Europe,United Nations General Assembly Principles. In Turkey, confidentiality of the private life is protected at the constitutional level for the first time with the amendment of the constitution titled 20/3 Personal Data in 2010. The Law on the Protection of Personal Data No. 6698, which became effective in 2016, is the general regulation that specifies the definition, scope, purpose, principles and conditions of the processing of personal data.

            The aim of this study is to examine the regulations aimed at protecting personal data in Turkish and EU Law by defining personal data and to emphasize the importance of data protection in business relations due to their particular features.

Key Words: Personal Data, Personal Data Protection, Turkish Law, EU Law  

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri