TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ROLÜ VE ÖNEMİ

ÖZ

Her ülkenin kendi iç dinamiklerine göre sağlık sistemleri farklılık göstermesine rağmen toplumların sağlık ihtiyaçlarının adil ve ulaşılabilir bir biçimde karşılanması ve yetersiz kaynaklar için çözüm bulunması, her sistemin ortak hedefidir. Ülkeler ise bu amacı gerçekleştirmek için politika geliştirme çabası içerisine girmektedir. Ülkemizde de sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinin koruyuculuğu ve kapsamının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sağlık sistemleri ile sosyal güvenlik uygulamalarının bütünleşik bir yapıda olması sosyal sigortacılık uygulamalarında değişikliği zorunlu kılmakta olup, 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile herkesi tek çatı altında toplayan sigorta sistemi ve genel sağlık sigortası uygulaması, sağlık sistemlerinde meydana gelen değişimlere uyum sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu durum, sosyal güvenlik uygulamalarında yetkili olan Sosyal Güvenlik Kurumunun Türk sağlık sistemindeki önemini arttırmakta, klasik kamu kurumlarından farklı olarak standartları ortaya koyan, düzenleyici ve denetleyici rolünü ön plana çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemleri, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmet Sunumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Sigortacılığı

ABSTRACT

Although the health-care systems of each country differ according to their internal dynamics, the common goal of every system is to meet the health-care needs of societies in a fair and accessible way and to find solutions for insufficient resources. In order to achieve this goal, countries are getting in the effort of policy development. In our country, the Transformation of Health Program was put into practice in 2003 with the aim of improving health-care services, and thus, it was aimed to improve the protection and coverage of health services. The integrated structure of health-care systems and social security practices in Turkey had necessitate changes in social insurance practices; With the social security reform made in 2008, the insurance system and general health insurance, which aims to gather everyone under a single roof, are important in terms of adapting to the changes in health-care systems. This situation increases the importance of the Social Security Institution, which is authorized in social security practices, in the Turkish Health-Care System, and unlike classical public institutions; It have been putting forward the regulatory and supervisory role that sets the standards.

Keywords: Health-Care Systems, Health-Care Services, Providing Health-Care Service, Social Security Institution, Health Insurance

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri