SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZ

Sosyal güvenlik, sosyal ve ekonomik alandaki riskleri azaltarak ve beklenmedik durumlara karşı bireyleri koruyarak toplumsal refah artışına katkı sağlamaktadır. Temel hak olarak kabul edilen sosyal güvenlik, toplumsal bir ihtiyaç olması nedeniyle devletler tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda görev üstlenen devletler, harcama yapmakta ve harcamaları finanse etmek için vergiler veya prim gelirleri gibi gelirler elde etmektedir. Toplumsal, kültürel, ekonomik sorunlar ve gelişmeler ise sosyal güvenlik harcamalarının artmasına yol açmaktadır. Özellikle son dönemlerde artış gösteren sosyal güvenlik harcamaları, sosyal güvenlik sistemlerinin mali alanda sürdürülebilirliği konusunda problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, güncel veriler ile Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının değerlendirilmesidir. Sonuç olarak, sosyal güvenliğin devlet bütçeleri üzerindeki yükünün azalmasına imkan sağlayacak hedeflerin belirlenmesi ve ilgili alandaki sorunlara çözüm önerisi getirecek reform önerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Harcamaları, Türkiye

 

ABSTRACT

            Social security is contributing to the increase in social welfare by mitigating social and economic risks and securing individuals against unexpected situations. Social security, as a basic right, has been supported by states because of being a social need. States taking on task within this context has been doing expense and generating income such as tax or contribution in order to finance the expenses. Social, cultural, economic problems and developments cause social security expenses to increase. Social security expenses, which have a increase trend recently, have been bringing the problems with sustainability in fiscal space. The aim of this study within this context is to evaluate social security expenditures in Turkey with current data. As a result, defining the goals to decrease the burden of social security on state budgets and developing suggestions for reform to find a solution about these problems.

Keywords: Social Security, Social Security Expenditures, Turkey    

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri