SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLİNDE TİCARET ŞİRKETLERİ ORTAKLARININ VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Sosyal Güvenlik Kurumunun sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir ve kapsayıcı sosyal güvenlik sistemini yürütebilmesi için aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir gelir politikasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumun finansal dengesini koruyacak gelir politikasının oluşturulmasında Kurum alacaklarının yasal süresinde tahsil edilmesi önem arz etmektedir. Bu noktada, Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsil edilmesinin güvence altına alınmasının sağlanmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında yaptırımların uygulanmasına ilişkin çeşitli düzenlemeler getirilerek mali yapı korunmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Prim ve Diğer Alacaklar, Kamu Alacağı, Ortak ve Yöneticiler, Sorumluluk

ABSTRACT

An actuarial and financially sustainable income policy is needed for the Social Security Institution to carry out an effective, fair, easily accessible and inclusive social security system based on social insurance principles. It is important to collect the receivables of the Institution within the legal period in establishing the income policy that will protect the financial balance of the Institution. At this point, various regulations were introduced to ensure the collection of premiums and other receivables of the Agency and to impose sanctions on those who do not fulfill their obligations, and the financial structure was tried to be protected.

Keywords: Social Security Institution, Premium and Other Receivables, Public Receivables, Partners and Managers, Liability

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri