SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KAPSAMINDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

ÖZ

Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen ekonomik ve sosyolojik değişimler, çalışma hayatını önemli bir biçimde etkilemiştir. Hem modernleşme hem de sanayileşmenin etkisi ile birlikte ortaya çıkan olgu, zaman içerisinde işçilerin ve işverenlerin çalışma hayatına olan bakış açılarını da değiştirmiştir. Çalışma hayatında meydana gelen bu değişim ise zaman içerisinde esnek çalışma türlerinin doğmasına neden olmuştur. Bu esnek çalışma türlerinden bir tanesi de kısmi süreli çalışmadır.

Organizasyon yapılarının zaman içerisinde değişmesi, iş yapılış biçimlerinin farklılaşması, devlet politikası gereği işsizliğin azaltılması, kadınların çalışma hayatına dahil edilmesi vb. nedenler dolayısıyla, kısmi süreli çalışma, kısa bir sürede en çok tercih edilen çalışma biçimi olmuştur. Bu denli artış gösteren bir çalışma biçiminde, tarafların zarar görmemesi ve kişilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması amacıyla, uluslararası alanda bir takım yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bunun bir yansıması olarak, ülkemizde de bu çalışma türünün yasal mevzuata dayandırılması ve bu kapsamda çalışan kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla, hem bireysel iş hukuku alanında hem de sosyal güvenlik hukuku alanında gerekli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada, kısmi süreli çalışmanın bireysel iş hukuku kapsamında nasıl değerlendirildiği ve özellikle kısmi süreli çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında hangi düzenlemelere yer verildiği, incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kısmi Süreli Çalışma, Esnek Çalışma, Sosyal Güvenlik.

 

ABSTRACT

The economic and sociological changes that have taken place in the historical process have significantly affected the working life. The phenomenon, which emerged with the effect of both modernization and industrialization, has changed the perspective of workers and employers on working life. This change in working life has also led to the emergence of flexible working types over time. One of these flexible working types is part-time work.

Due to changes in organizational structures over time, differentiation of ways of doing business, reduction of unemployment as required by state policy, inclusion of women in working life, etc., part-time work has become the most preferred type of work in a short time. Due to the increased in the way it works, some legal arrangements have been made in the international arena in order not to harm the parties and to protect the rights and liabilities of individuals. As a reflection of this, a number of necessary legal regulations have been made both in the field of individual labor law and in the field of social security law in our country in order to base this type of work on legal legislation and to ensure the social security of people working in this field. In this study, it has been focused on how part-time work is evaluated within individual labor law and which regulations are included in the Law No. 5510 regarding social security of part-time employees.

Keywords: Part-Time Work, Flexible Work, Social Security.

 

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri