SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MUHAFAZAKAR EĞİLİMLER VE TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINA YANSIMALARI

ÖZ

1970’lerden itibaren yeni liberal düşüncenin zaferini ilan etmiş olması, ekonomik küreselleşmenin de etkisiyle, soyal devlet uygulamalarında bir zayıflamayı beraberinde getirmiştir. Ancak liberal kapitalizmin yarattığı çıkarcı, bireyci anlayış, gelişen ve gelişmiş toplumlarda, aile kurumunun yozlaşması, suç oranlarının artması, nüfusun yaşlanması ve azalması gibi sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunlarla mücadelede, özellikle klasik aile kurumunun yeniden tesis etmeye yönelik yeni muhafazakar eğilimli sosyal güvenlik harcamaları 1990’lardan itibaren önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu durum, muhafazakar temelli sosyal güvenlik uygulamalarını yeniden önemli hale getirmiştir. Sosyal güvenlik alanındaki muhafazakar eğilim, Türkiye’de gerçekleştirlen yeni sosyal güvenlik yapılanmasında da etkisini göstermiştir. Bu makalede yeni muhafazakarlığın Avrupa ve Türkiye’deki sosyal güvenlik uygulamalarına etkileri genel olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Toplumsal Yozlaşma, Yeni Muhafazakarlık.

ABSTRACT

The fact that the neo-liberal thought has declared its victory since the 1970’s has brought about a weakening in social state practices, also with the effect of economic globalization. However, the self-interested and individualistic understanding created by liberal capitalism has led to the emergence of social problems such as the degeneration of the family institution, the increase in crime rates, the aging and decrease of the population in developing and developed societies. In the struggle with these problems, especially neoconservative social security expenditures aimed at re-establishing the classical family institution have been used as an important tool since the 1990’s. This situation has made conservative-based social security practices important again. The conservative trend in the field of social security has also shown its effect in the new social security structuring in Turkey. In this article, the effects of neoconservatism on social security practices in Europe and Turkey have been tried to be explained in general.

Keywords: Social Security, Social Corruption, New Conservatism  

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri