SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İŞ KAZASINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

                                                                              ÖZ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası geçiren sigortalının işverence Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İş kazasının bildirim yükümlülüğü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile sağlık hizmeti sunucularına da getirilmiştir. Çalışmada öncelikle, sağlık hizmet sunucularının bildirim yükümlülüğüne ilişkin kurallar açıklanarak, bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak müeyyidelere değinilecek, ayrıca, söz konusu yükümlülük ile ilgili olarak idare işlemlerinin hukukiliği konusu da masaya yatırılacaktır.

Anahtar Sözcükler : Sağlık Hizmeti Sunucuları, İş Kazası, Bildirim Yükümlülüğü, İdari Para Cezası, Mükerrer Ceza Uygulaması

 Jel Sınıflandırma Kodları: J28, J38

    

                                                             ABSTRACT

In the Social Insurance and General Health Insurance Law numbered 5510, the insured who had a work accident has to be notified by the employer. The obligation to report the work accident has been brought to the health service providers with the Law No. 6331.In this study, firstly the rules on declaration liability of healthcare providers will be explained, then sanctions on violation of the liability will be mentioned, finally the legality of administrative actions og the liabilities mentioned will be discussed in detail.

 

Keywords: Health Care Providers, Work Accident, Notification Obligation, Administrative Fines, Repeated Fine Implementation

Jel Classification Codes: J28, J38

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri