ÖZEL BİNA İNŞAATLARI VE İHALE KONUSU İŞLERDE YÜRÜTÜLEN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE FATURALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Asgari işçilik uygulaması, kayıt dışı istihdam ile mücadele noktasında sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde yerini bulan önemli bir enstrümandır. Bu bağlamda kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak ve işverenleri kayıtlı istihdama teşvik ederek yönlendirebilmek için ülkemizde asgari işçilik uygulaması geliştirilmiştir. Genel olarak asgari işçilik uygulaması tüm işler ve iş yerleri için yapılabilirse de Kurum, bazı işler için asgari işçilik uygulamasını çok daha özel olarak düzenlemiştir. Özel bina inşaatları ve ihale konusu işler asgari işçilik uygulamasının özel olarak düzenlendiği alanlardır.

Bu işlerin yapıldığı iş yerlerinde Kurum tarafından yapılan asgari işçilik hesaplamaları ve uygulama süreci, Kurum nezdinde bu işleri oldukça önemli bir hale getirmiş ve birçok özellikli durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tam da bu noktada Sosyal Güvenlik Müfettişleri tarafından yürütülen asgari işçilik incelemelerinde işverenlerce ibraz edilen faturaların değerlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Bu çalışmada ilk olarak fatura kavramı ve asgari işçilik incelemelerinde kabul gören fatura türlerine değinilerek, faturaların değerlendirilmesi ve dikkate alınma şartları, yurt dışından alınan hizmet faturaları gibi özellikli hususlar hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Asgari İşçilik, Kayıt Dışı İstihdam

JEL Sınıflandırma Kodları: K20, J29, J39

 

ABSTRACT

The minimum workmanship practice is an important instrument which takes place in our social security system at the point of combating unregistered employment. In this context the minimum workmanship practice has been developed in our country to minimize the effects of unregistered employment on social security system and to encourage and direct the employers to registered economy. Generally, of all the works and workplaces minimum workmanship practice which can be carried out, the Institution has regulated minimum workmanship practice much more specifically for some works. Private building construction and works subject to tender are specifically regulated fields that is in minimum workmanship practice.

In the workplaces which these works are being done, the minimum workmanship calculations and practice process being done by the Institution has made these works very significant in the perspective of the Institution and to cause many priority situations to appear. At this very point, the evaluation of invoices has a great deal of importance in minimum workmanship examinations being made by the Social Security Inspectors.

In this study; firstly, the concept of invoice and types of invoices that are being accepted in minimum workmanship examinations will be mentioned, and evaluations will be made about specific issues such as the evaluation and conditions of considering invoices, service invoices received from abroad.

 

Keywords: Social Security, Minimum Workmanship, Unregistered Employment

JEL Classification Codes: K20, J29, J39

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri