MEMUR DİSİPLİN HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ

ÖZ

Kamu görevlileri tarafından hukuka aykırı olarak işlenen fiiller; bazı durumlarda idari, bazı durumlarda cezai, bazı durumlarda ise hem idari hem de cezai yaptırım gerektirmektedir. Söz konusu yaptırımlar ise ilgili kamu görevlisi hakkında yapılan soruşturma çalışmaları neticesinde belirlenmektedir. Bu soruşturma çalışmaları ise hem kanunlara hem de disiplin hukukuna hakim olan ilkelere uygun olarak yürütülerek adaletli bir sonuca varılması hedeflenmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki düzenin korunmasına ilişkin ceza ve ödüller içeren kurallar bütünü disiplin hukukunun temelini oluşturmaktadır. Disiplin hukuku sayesinde kamu görevlileri kendilerine tevdi edilen görevleri yerine getirirken olumlu/olumsuz tüm davranışları neticesinde karşısına çıkabilecek ceza ve ödülleri göz önünde bulundurur.

Bu çalışmada, kamu görevlilerinin muhatap oldukları, disiplin mevzuatındaki yaptırımların hukuk devleti ile bağdaşır bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli esas, usul ve ilkeler detaylı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Görevlisi, Disiplin Cezası, Disiplin Hukuku, Disiplin Soruşturması.

 

ABSTRACT

Civil servant’s actions which are against the laws must be punished by administrative sanction in some cases, penal sanction in some cases, and both administrative and penal sanctions in some cases. These sanctions are determined after the investigation period about civil servant. These investigation efforts are conducted in accordance with laws and disciplinary regulations in order to reach fair consequences.

Rules and regulations, which are aimed to protect the system in public institutions, underlie disciplinary law. Civil servants take potential penalties and rewards into consideration while on duty thanks to disciplinary law.

In this study, principals of disciplinary sanctions about civil servants will be explained in detail.       

Key Words: Civil Servant, Disciplinary Sanction, Disciplinary Law, Disciplinary Investigation

 

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri