KÜRESELLEŞME VE COVİD-19'UN ÇALIŞMA HAYATI VE YENİ ÇALIŞMA TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DAİR BİR İNCELEME

ÖZ

İnsanlık tarihi kadar eski bir zamana yayılan çalışma kavramı, sanayi devriminin ortaya çıkışı ile tam zamanlı istihdam kavramını ortaya çıkarmıştır. Sermayenin söz sahibi olmaya başladığı ve kuralsızlaşmanın yayıldığı neoliberal politikalar, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile tam zamanlı istihdam kavramı yerini esnek istihdam kavramına bırakarak standart dışı istihdam biçimlerinin ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yeni ortaya çıkan çalışma biçimleri ile istihdam güvencesiz çalışma biçimlere kaymaya ve işgücünün niteliği itibariyle de eşitsizliğin artmasına neden olmuştur. Covid-19 süreci ile yaygınlaşmaya başlayan yeni iş biçimleri farklı bir ivme kazanarak, vasıflı işgücünün evden çalışma düzenine geçmesine, vasıfsız işgücünün ise evden çalışma imkanı olmaması sebebi ile işlerini kaybetme korkusu ile çalışmaya devam etmelerine ya da kısa çalışma süreleri ile gelirlerinde kayıp yaşamalarına neden olmaktadır. Küreselleşme sürecinde açılmaya başlayan eşitsizlik, Covid-19 süreci ile derinleşmiştir. Covid-19 süreci ile home office ya da esnek çalışma biçimlerini ilk kez tecrübe eden işverenler tarafından çeşitli maliyetlerin ortadan kalkması bir avantaj olarak görülmeye başlanması sebebi ile bundan sonraki süreçte esnek çalışma biçimlerinin ve gig ekonomisi çalışanlarının daha da yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında ise bu durum çalışanlar arasındaki eşitsizliği ve çalışan yoksulların sayılarını arttırmanın yanı sıra, güvencesizlik olgusunu daha da ön plana çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Covid-19, Yeni Çalışma Türleri, Çalışma Hayatının Dönüşümü, Güvencesizlik, Esnek İstihdam

Jel Sınıflandırma Kodları: J21, M51, M54

 

ABSTRACT

With the advent of the Industrial Revolution, the concept of full-time employment was introduced. Becoming the owner of capital and the ungrammatical spread of neoliberal policies, globalization and technological developments with full-time employment to flexible employment concept the concept of leaving in place non-standard forms of employment and it is the groundwork for the emergence of new business models. With the newly emerging forms of work, employment has led to a shift to precarious forms of work and an increase in inequality in terms of the nature of the workforce. The new forms of employment that began to become widespread with the Covid-19 process gained a different momentum, causing the skilled labor force to move to work from home, and the unskilled labor force to continue to work in fear of losing their jobs because of the lack of work from home, or to experience short working times and loss of income. The inequality that began to open up during the globalization process was deepened by the Covid-19 process. With the Covid-19 process, it is thought that flexible working styles and gig economy employees will become more common in the next process, as the elimination of various costs will be seen as an advantage by employers who experience home office or flexible working styles for the first time. From a socio-economic point of view, this will increase the inequality among the working people and the numbers of the working poor, as well as bring to the fore the phenomenon of insecurity.

Keywords: Globalization, Covid-19, New Forms Of Employment, Transformation Of Working Life, Insecurity, Flexible Employment

Jel Classification Codes: J21. M51, M54

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri