KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN HAKLARIN SOSYAL GÜVENLİK BÜTÇESİNE ETKİLERİ

ÖZ

            Hayatın her anında ortaya çıkabilecek sosyal riskler vardır ve bu riskler bireylerin sağlıklı olma hallerini kaybetmelerine neden olduğu gibi gelirlerini de kaybetmelerine ya da gelirlerinin azalmasına neden olabilmektedir. Bu tip riskler sosyal güvenlik literatüründe kısa vadeli sigorta kolları altında düzenlenmiştir. Kısa vadeli sigorta kolları altında düzenlenen sosyal riskler ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları ile analık sigortası ve hastalık sigortasıdır. Bu risklere karşı geliştirilen sosyal sigortalar ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesinde bir etki yaratmaktadır. Zira bu riskler, hayatın her anında ortaya çıkabilecek, önceden kestirilmesi mümkün olmayan durumları içermektedir. Çalışmada bu tip riskler için geliştirilen sigortaların Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak kısa vadeli sigortalar kapsamındaki giderlerin toplam harcamalar içerisindeki payının her geçen yıl artış gösterdiği, son beş yılda bu giderlerin toplam harcamalar içerisindeki payının %3,7’den %5,1’e yükseldiği belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılması gereken ise iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına daha fazla önem vererek bu alandaki eğitimleri periyodik olarak aksatmadan sunmaktır. Bu yolla kısa vadeli sigorta kollarının Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesi üzerindeki artan etkisinin azaltılması mümkün olacaktır.

            Anahtar Kelimeler: Sosyal Riskler, Kısa Vadeli Sigorta Kolları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bütçe, Etki

 

ABSTRACT

            There are social risks that can arise in every moment of life, and these risks can cause individuals to lose their state of being healthy, as well as lose or decrease their income. These types of risks are organized under short-term insurance branches in the social security literature. Social risks organized under short-term insurance branches are occupational accident and occupational disease insurance, maternity insurance, and sickness insurance. Social insurances developed against these risks have an impact on the budget of the Social Security Institution. This is because these risks include situations that can arise at any moment of life and are unpredictable. In the study, the effect of insurances developed for this type of risks on the budget of the Social Insurance Institution was examined. As a result, it has been determined that the share of expenses within the scope of short-term insurance in total expenses has increased every year, and the share of these expenses in total expenses has increased from 3.7% to 5.1% in the last five years. The thing needs to be done in this context is to give more importance to occupational health and safety practices and provide training in this field periodically. In this way, it will be possible to reduce the increasing impact of short-term insurance branches on the Social Security Institution budget.

            Keywords: Social Risks, Short-term Insurance Branches, Social Security Institution, Budget, Impact

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri