İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİ GÜVENCESİNE YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN BİR KARARIN İNCELENMESİ

ÖZ

Sendikal örgütlenme, çalışanların ekonomik ve sosyal hak ile çıkarlarını koruma altına alma ve geliştirme maksadını taşımaktadır. Bu anlamda kurulan sendikalar, ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlenerek hareket ederler. Sendikaların menfaatlerini korumak adına, dünya genelinde imzalanan sözleşmeler ve yerel mevzuat kapsamında anılan örgütlenmelere birtakım güvenceler sağlanmıştır. Bu güvenceler özellikle işverenin ayrımcı işlem ve hareketlerine karşı öngörülmüştür. Ülkemizde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile güvence altına alınan işçi kuruluşu yöneticiliği, mülga Kanun (2821 sayılı Sendikalar Kanunu ) döneminde de düzenlenmiş ve birçok mahkeme kararına konu edilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, işçi kuruluşu yöneticiliği güvencesine yönelik 05.04.2016 tarih ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2016 tarih ve 2013/2229 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararının incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Sendika, İşveren, İşçi Kuruluşu Yöneticiliği, Eşitlik İlkesi, Ayrımcılık.

JEL Sınıflandırma Kodları: J83, K31

 

ABSTRACT

Union organization aims to protect and increase employees’ economic and social rights and interests. Unions, which are established towards this goal, moves by organising nationally and internationally. Some guarantees have been assured within the scope of the contracts signed all over the world and domestic laws in order to protect unions’ benefits. This guarantees have been projected spesifically against employer’s discriminatory behaviors. Employee establishment managership which is guaranteed under Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements, Law number 6356, was regulated in period of obsolete Law (Law on Trade Unions, Law number 2821) and was subjected to many verdict. This study aims to analyze and criticize Constitutional Court Decision, July 3rd 2016 and numbered 2013/2229.     

Keywords: Union, Employer, Employee Establishment Managership, Principle of Equality, Discrimination.

JEL Classification Codes: J83, K31

 

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri