İŞÇİ İŞVEREN ARASINDAKİ REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU

ÖZ

İş sözleşmesinin devamı sırasında işçinin işverenle rekabet etmemesi TBK madde 396 hükmünde düzenlenmiş olan özen ve sadakat borcunun bir gereği olup bu hükme göre işçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki dönem için rekabet etmemeye ilişkin kanuni bir yasak öngörülmemiş, işçinin belirli koşullar çerçevesinde işverene karşı sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten kaçınmayı iradi olarak üstlenebileceği hususuna TBK madde 444 vd. hükümlerinde rekabet yasağı başlığı altında yer verilmiştir. Anılan hükümde düzenlenen rekabet yasağının ihlalinden doğan davalarda görevli mahkemenin hangi mahkeme olduğu hususunda Yargıtay tarafından zaman içerisinde farklı yönde kararlar verilmiş olup işbu çalışmada söz konusu kararların bir kısmı irdelenecek ve görevli mahkemenin tayini doğrultusunda görüşlerimiz belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Rekabet Yasağı, İş Sözleşmesi, Görev, Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Mahkemesi

ABSTRACT

            Noncompetition of employee and employer during the labor contract has been regulated by TLO article no. 396 by force of duty of care and loyalty and employee have to do its job carefully and loyally in order to protect employer’s fair advantage due to this ruling. However, any legal prohibition has not been ensured related to the noncompetition after the next period when labor contract has come to an end and the point that employee can avoid to compete against its employer after the end of the contract has been taken place in TLO article no. 444 et al under the title named prohibition of competition. There has been different decisions made by supreme court on the issue of the competent court in cases arising from violation of prohibiton of competition regulated under above-cited ruling hence in this study some of these decisions will be evaluated and our opinions will be explained towards the appointment of the competent court.

Keywords: Prohibition of Competition, Labor Contract, Duty, Commercial Court of First Instance, Labor Court     

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri