İŞ İLİŞKİLERİNDE ÜCRET EKİ OLARAK PRİM VE İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN YARGI KARARLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Ülkemizde prim ve ikramiyeler, iş hukuku uygulamasında sıklıkla yerini bulan ücret ekleri arasında yer almaktadır. Ücret ekleri; kimi zaman kanundan, kimi zaman ise bireysel veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş yeri uygulamalarından dayanağını alarak uygulanma alanı bulmaktadır.

Bu çalışmada ilk olarak iş hukukunda ücret kavramı ve türlerine, sonrasında ise ücret eki olarak işçilerin prim ve ikramiye alacaklarına ilişkin bilgilere yer verilmiş olup akabinde prim ve ikramiye alacaklarına ilişkin çekişmeli hususlar ile yargıya intikal eden uyuşmazlıklar neticesinde verilen kararlara değinilerek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Kanunu, İşçi Hakları, Ücret Eki.

ABSTRACT

In our country, premiums and bonuses are among the wage additions that often find their place in labor law practice. Wage additions; have been finding itself an area of application, sometimes based on the law, sometimes on a service contracts or collective labor agreements or workplace practices.

In this study, information was given about the concept and types of wages in labor law at first, then the premium and bonus receivables of the workers as a wage addition; furthermore, the contentious issues regarding premium and bonus receivables and the decisions taken as a result of the disputes submitted to the judiciary were mentioned and evaluations were made on the subject.

Keywords: Labor Law, Workers Rights, Wage Addition.

 

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri