HİZMET ÇAKIŞMALARI VE 4/A-4/B SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİNDE 4/A’NIN ESAS ALINMASININ (DEZ)AVANTAJLARI

ÖZ

31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile mevcut durumda bulunan sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi gerçekleştirilmiş oldu.  Bir kimse 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı iken aynı anda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmak suretiyle 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na tabi olabilirdi. Ancak sigortalılığın tekliği ilkesi bu sigortalılık hallerinden sadece birinin esas alınmasına imkan tanıyordu. Hangi sigortalılık halinin esas alınacağı konusunda Yargıtay kararlarında da önce başlayan sigortalılık halinin esas alınacağı doğrultusunda kararlar verilmiş ve 5510 sayılı Kanun ile akabinde yapılan değişiklikler sonucu yasa ile bu durum netleştirilmiş oldu.

Sigortalıların kimi zaman zorunlu olarak kimi zaman da toplumsal kültürlerde meydana gelen değişiklikler ve hayat şartlarının iyileştirme çabalarından dolayı, iki farklı sigortalılık statüsüne tabi olarak çalışmaktadırlar. Burada önemli olan hangi sigortalılık halinin esas alınacağının bireyin seçimine bırakılmayarak, kanunla belirlenmiş olmasıdır. Bu düzenlemeler çerçevesinde esas alınan sigortalılık hallerinin çakışması ve muhteviyatı faydaları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Hizmet Birleşmeleri, Sigortalılık Statüleri

ABSTRACT

With the Social Insurance and General Health Insurance Law No. 5510 adopted on 31/5/2006, the existing social security institutions were combined under one roof. Before the adaptation of Law No. 5510, citizens could be insured subject to Law No. 506 as an employee and at the same this person could be subject to Law No. 1479 by working independently on his own behalf. However, because of the uniqueness of insurance status principle only one of these insurance statuses was being taken as a basis. In the decisions of the Supreme Court of Appeals, on the subject which insurance status will be taken as basis, it has been decided that the insurance status that started earlier will be taken as a basis, later on with the adoption of Law No. 5510 and the subsequent amendments made this situation was clarified.

The insurance holders sometimes work under two different insurance status, by compulsory reasons or due to changes in communal cultures and efforts to improve their living conditions. The important thing here is that which insurance status will be taken as a basis is determined by law, not leaving it to the individual's choice. Within the framework of these regulations, insurance status overlap, and the benefits of content will be examined.

Keywords: Social Security Practices, Joining of Services, Insurance Statuses.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri