GIG EKONOMİLERİNDE ORTAYA ÇIKAN REFAH AZALIŞININ BERTARAF EDİLMESİNE DAİR YENİ BİR POLİTİKA ÖNERİSİ: KAYNAKTA SOSYAL GÜVENLİK PRİMLENDİRMESİ

ÖZ

            Dijitalleşme ekonomiler ve şirketler arasında yayılmaya devam ederken, işgücünün çalışma şeklini klasik işlere göre epeyce farklılaştırmaktadır. Dijital ortamlar aracılığıyla yapılan çalışmalar “gig ekonomileri” veya “platform ekonomileri” olarak adlandırılmaktadır. Gig ekonomilerinde çalışanların “bağımsız yüklenici” olarak görülmesi sosyal güvencesizliğe neden olmaktadır. Bu ise, gig ekonomilerinde çalışanların refahlarını etkileyen yegâne unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında, gig ekonomilerinde başka sorunlar ya da refahı azaltan başka unsurlar olduğu da fark edilmektedir. Küresel platform şirketlerinin genel düzeyde sosyal güvencesizliği giderici bir düzenleme yapmaması ise, ulus devletlerin bu konuya yönelerek sosyal güvenlik politikası geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda, çalışmada gig ekonomilerinde çalışanların karşılaştığı sorunlar refahı azaltan etkenler olarak ele alınarak, konuya sorunsal bazda yaklaşılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de faaliyette olan gig ekonomisine dahil platform şirketler üzerinden yapılan ödemelerin ve gig çalışanların takip edilerek SGK tarafından yapılacak “Kaynakta Sosyal Güvenlik Primlendirmesi” ile sosyal güvence altına alınması önerilmektedir.

            Anahtar Kelimeler: Gig Ekonomisi, Dijital Kimlik, Kaynakta Sosyal Güvenlik Primlendirmesi.

ABSTRACT

As digitalization has been spreading among economies and companies, it has been differentiating the way of work compared to classical jobs. Works done through digital medias are called “gig economies” or “platform economies”. Evaluating workers in gig economies as “independent contractor” results with social precarity. This situation happens sole element which affects workers’ welfare in gig economies. Other than that, different problems or factors causing welfare loss can be seen in gig economies. Passiveness of global platform corporations in eliminating general social precarity proves the need for developing social security policy to be done by nation states. In this study, gig economy workers’ problems are determined as factors reducing welfare. Within this scope, payments sent through platform companies within gig economies in Turkey and gig workers are proposed to be tracked by SSI thanks to social security premium at source.           

Keywords: Gig Economy, Digital Identity, Social Security Premium at Source

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri