GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAPSAMINDA ÜLKEMİZDE BULUNAN YABANCILARIN DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Sosyal güvenlik kavramını sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik hakkından yararlanma için geçerli olan ilke ülkeselliktir. Bu ilkeye bakıldığında bir ülkede bulunan veya oturan kişi uyrukları ne olursa olsun sosyal güvenliğe ilişkin haklardan eşit olarak faydalanmaktadır.

Ancak bununla birlikte ülkemizde göç unsuru özellikle son dönemde büyük ölçüde önem arz eder hale gelmiştir. Bu da mevzuatta göç konusu ve yabancıların sosyal güvenliği ile ilgili birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmasını mecbur kılmıştır.

Ülkemizde sosyal güvenlik ve bu kavrama ilişkin düzenlemeler ana hatlarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu Kanundan ülkemiz vatandaşlarının yararlanmasının yanında yine ülkemizde kanunlara uygun biçimde bulunan ancak farklı uyruklara sahip kimseler de faydalanmaktadır.

Bu çalışmada ülkemizde bulunan yabancıların isteğe bağlı sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları ele alınacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hakkı, Yabancı, Genel Sağlık Sigortası, İsteğe Bağlı Sigorta.

ABSTRACT

Social security concept is consisted of social insurance, social benefits and social services. The valid principle for benefitting from the right of social security is territoriality. A person being or residing in a country can benefit from social security rights regardless his/her nationality.

However, immigration has become more important in our country recently. This situation causes authorities to be liable in order to make several regulations and changes on immigration and social security of foreigners.   

Social security and regulations on this term have been issued within Social Security and General Health Insurance No. 5510. In addition to the benefitting of Turkish citizens from this Law, foreigners living legally in our country can have the same benefits as well.  

In this study, the rights of foreigners within the scope of Optional Insurance and General Health Insurance will be discussed.

Keywords: Social Security, Social Security Rights, Foreigner, General Health Insurance, Optional Insurance  

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri