GELİR VE ÖDENEĞİN İNDİRİLMESİ, KESİLMESİ VEYA HİÇ VERİLMEMESİ

ÖZ

“Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak talep edemez” biçimindeki genel hukuk kuralı sosyal güvenlik hukukunda 5510 sayılı Kanunun 22’nci maddesinde yer bulmaktadır. Söz konusu maddede sigortalının kendisinden kaynaklanan nedenler; hekim tarafından verilen tedbir ve tavsiyelere sigortalı tarafından uyulmaması, sigortalının ağır kusuru ve kastı, Kurumca yazılı olarak teklif edilen tedavinin kabul edilmemesi, çalışabileceğine dair rapor alınmadan sigortalının çalışmaya başlaması ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalının Kuruma bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi şeklinde sıralanmıştır. Sigortalıdan kaynaklanan bu nedenlere uyulmaması halinde Kurumca belirli oranlarda kesinti veya indirim yapılırken bazı durumlarda ise hiç ödeme yapılmamaktadır. Bu kapsamda sosyal güvenlik hukukunda “Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak talep edemez” biçimindeki genel hukuk kuralı sigortalının kendisinden kaynaklanan nedenlere göre bazı durumlarda tam olarak bazı durumlarda ise indirim veya kesinti yapılarak kısmen uygulanmaktadır. Çalışmamızda söz konusu kesinti ve indirimlerin nasıl hesaplandığı, uygulamada ne kadarının işlerlik kazandığı ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalının iş kazasına uğraması durumundaki bildirim yükümlülüğü ile ilgili yapılan değerlendirmemize yer verilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Gelir ve Ödenek, Kesinti.

 

ABSTRACT

The general rule of law as "No one can make a claim based on own fault", has been taken place in Article 22 of the Law No. 5510 in Social Security Law. These reasons are arranged as ignoring the measures and recommendations given by the physician, the severe defect and intent of the insured, refusing the written treatment offered by the Institution, starting to work without having a medical report which identifies there is not any drawback for insured to work, and not informing the liabilities to the Institution for the insured under 4/1-(b). In case of not following these reasons arising from the insured, certain rates of deduction or discount are made by the Institution, and in some cases no payment is made. In this context, the general rule of law in social security law that "No one can make a claim based on own fault" is applied fully or partially by applying reduction or deduction depends on the reasons arising from the insured. In our study, how these deductions and reductions are calculated, how much of them are functioning in practice, and the obligation of notification in case of an occupational accident of the insured under 4/1-(b) will be evaluated.   

 

Keywords: Social Security, Income and Allowance, Deduction

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri