FARKLI LİDERLİK TARZLARI VE LİDERE DUYULAN GÜVENİN ÖRGÜTLERDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖZ

 

            Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri işyerlerinde yaşanan ve maddi-manevi kayıplara neden olan iş kazalarıdır. Türkiye ölümlü iş kazası oranlarında dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır. İş kazalarının önemli bir kısmı önlenebilir boyuttadır ve bu çalışmada liderlik tarzlarının ve lidere duyulan güvenin iş kazalarının oluşum sıklığı üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu incelenecektir. Çalışmamızda, liderlik tarzları olarak dönüşümsel, etkileşimsel ve serbesti tanıyan liderlik olmak üzere üç liderlik türü ele alınacaktır. Çalışmanın amacı lidere ilişkin algılanan üç farklı liderlik tarzının işyerinde meydana gelen iş kazalarını etkileyip etkilemediğini ve lidere duyulan güvenin bu ilişkideki rolünü incelemektir. Marmara Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en büyük ilk 10 şirketi arasında yer alan büyük ölçekli bir şirkette hizmet akdine tabi olarak çalışan ve iş kazasına maruz kalma olasılığı yüksek olan 270 adet saha çalışanı, araştırmamızın kapsamını oluşturmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Dönüşümsel Liderlik, Etkileşimsel Liderlik, Serbest Bıraktırıcı Liderlik, Örgütsel Güven, İş Sağlığı, İşçi Sağlığı, İş Kazaları

 

ABSTRACT

 

            One of the biggest problems of our country is the occupational accidents which occurs in workplaces that causes to material and moral losses. Turkey ranks third among the world and first among Europe in occupational accident rates. The significant portion of occupational accidents are preventable and, in this study, the effects of trust in the leader and different leadership styles on the frequency of occupational accidents occur will be examined. In our study, transformational leadership, interactive leadership, and laissez-faire leadership will be considered as three leadership styles. The aim of the study, to understand whether perceived leadership styles have an effect on occupational accidents that occur on workplaces and to understand the role of trust in the leader in this relation mentioned. The scope of our study is 270 white- and blue-collar workers who work in large-scale company which is located in the Marmara Region which have a risk of being exposed to occupational accident.     

           

Keywords: Transformational Leadership, Interactive Leadership, Laissez-faire Leadership, Organizational Trust, Occupational Health, Worker Health, Occupational Accidents

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri