DEĞER YARATAN KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ TARİHSEL SÜRECİNİN GELİŞİMİ

ÖZ

Bir toplumun ilerleme düzeyinin anlaşılmasında bakılacak ilk kriter, o toplumda kadın-erkek eşitliğinin ne derece sağlandığı ve kadına verdiği değerdir. Kadınlar yaşadıkları dönemin özellikleri, nitelikleri ve toplumsal bakış açılarına göre çalışma hayatının içinde her zaman yer almışlardır. Çalışma hayatı; toplumsal yapının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu itibarla çalışma hayatı ve bu hayata ilişkin hukuki düzenlemeler, gelişmişlik konusunda ayna görevi görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın İşçinin Hakları, Kadın İşçinin Korunması, Kadın Erkek Eşitliği, Cinsiyet Ayrımcılığı.

ABSTRACT

The first criterion to be considered in understanding the level of progress of a society is the extent to which gender equality is achieved in that society and the value it attaches to women. Women have always been involved in working life according to the characteristics, qualities and social perspectives of the period in which they lived. Work life; it is an indispensable part of the social structure. In this respect, working life and legal regulations regarding this subject serve as a mirror for development.

Keywords: Rights of Women Workers, Protection of Women Workers, Equality between Men and Women, Gender Discrimination.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri