ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: COVİD-19 SONRASI ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELER İTİBARİYLE ANALİZİ

ÖZ Öncelikle korunması gereken gruplar arasında yer alan çocuklar; ailelerinin yoksulluğu, eğitime bakış açısı, kültür, ekonomik krizler, salgınlar, doğal afetler vb. nedenlerle okullarına ara vererek istihdamda hafif, zor ve ağır işlerde kayıt dışı çalıştırılabilmektedir. Küresel bazda hemen hemen her ülkede görülen çocuk işçiliği uluslararası anlamda mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Bu kapsamda global düzeyde çocuk işçiliği ile ilgili önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bunun haricinde bazı ülkelerde de çocuk işçiliği üzerine önemli adımlar atılmış olsa da, bu sorun halen önemli derecede varlık göstermektedir. Covid-19 sonrası okullara ara verilmesi, azalan istihdam, azalan çalışma süreleri nedeniyle azalan satın alma gücü, çocukları aile ekonomisi içerisine katkı sunmaları beklenen bireylere dönüştürmüş böylece de çocukların istihdama yönlendirilmesine ve/veya yönlenmesine neden olmuştur. Bu çalışmada ise; çocuk işçiliği problemine AB, Türkiye ve diğer dünya ülkeleri itibarıyla dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Güncel olması nedeniyle, Türkiye’de 2023 yılı Şubat ayında 10 ilde yaşanan deprem sonucunda milyonlarca ailenin etkilenmesi neticesinde çocuk işçiliğinin artabileceğine dikkat çekilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çocuk İşçiliği, Covid 19. Jel Kodları: H55, J80, J81, K31. ABSTRACT Children who are amongst to be primarily safeguarded groups; for the reasons of poverty of the families, perspective on the education, culture, economic crises, epidemics and natural diseases etc. being employed in light, hard and dangerous works in unregistered employment by taking a break from their schools. Child labour which can be seen globally almost in every country is a problem needs to be fight with internationally. In this regard, important regulations regarding child labour have been constituted at the global level. Apart from this, although important steps have been taken on child labour in some countries, this problem still has a significant show of presence. Suspension of schools after Covid-19 pandemic, reduced employment, decreased purchasing power due to reduced working hours have transformed children into individuals who are expected to contribute to the family economy, thus causing children, to be directed and/or them to direct towards employment. In this study; It has been tried to draw attention to the problem of child labour in European Union, Turkey and other world countries. Due to the fact that it is up-to-date, it has been pointed out that child labour may increase as a result of the earthquake that took place in 10 provinces in Turkey in February 2023, affecting millions of families. Keywords: Child Labour, Covid 19 Pandemic. Jel Codes: H55, J80, J81, K31.
Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri