AVRUPA SOSYAL MODELİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA SOSYAL FONU: FONUN AMACI, KAPSAMI VE MALİ BOYUTU

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Avrupa Sosyal Modeli ile Avrupa Sosyal Fonu arasındaki ilişkiyi analiz ederek; Avrupa Sosyal Fonunun bu kapsamdaki işlevini açıklamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yapılmıştır. Avrupa Komisyonun programlama dokümanları, ara ve final değerlendirme raporları, yapısal fonların yürütülmesine ilişkin çıkarılan yayınlar, ilgili hukuki kaynaklar araştırılarak, geçmişten günümüze fonun amaç ve kapsamındaki değişiklikler analiz edilmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin farklı refah rejimlerinden geliyor olması sebebiyle, sosyal politika alanında tam bir uyumun sağlanamadığı, mali araçlar kullandırılarak bazı asgari standartların tüm üye ülkelerde sağlanmaya çalışıldığı, bu anlamda Avrupa Sosyal Fonunun dönemin ihtiyaçların cevap vermek için tasarlandığı ve daha çok istihdam odaklı hedeflerin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanıldığı bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Avrupa Sosyal Modeli, Avrupa Sosyal Fonu, Sosyal Politika, Yapısal Fonlar

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyse the relationship between European social model and European social fund and to explain the function of the Fund on this content. Document analyses, one of the qualitative methods, has been considered in this study. The documents published by the European Commission such as final and mid-term evaluation reports, programming documents and other related publications and legislative sources have been analysed. The results demonstrate that common social policy couldn’t be achieved at EU level since the members have different welfare regimes; financial instruments are used as a tool to achieve some basic standards above the members; European social fund is programmed to answer especially the needs of the labour force.

Keywords: European Social Model, European Social Fund, Social Policy, Structural Funds

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri