AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA AB MÜKTESABATINDA İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI VE TÜRK İŞÇİLERİN STATÜSÜ

ÖZ

Avrupa Birliği kuruluşundan günümüze Üyeleri arasında mal, hizmet, sermaye ve emek odaklı bir iç Pazar kurulmasını hedef edinmiştir. Üyeler arasında kurulacak iç Pazar’ın detayları Avrupa Birliği İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 26.maddesinde çizilerek; kişi, mal, hizmet ve emek dolaşımının önündeki engeller kaldırılmıştır. Avrupa Birliği’nin dört temel özgürlüğünden biri olan kişilerin serbest dolaşım hakkı kapsamında, Birlik vatandaşı işçilere, belirli şartlar altında diğer üye ülkelerde serbest bir şekilde faaliyet gösterme imkanı ve bu hakkın kullanılmasını koruyucu birtakım imkanlar getirilmiştir. Ancak bu durum yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nde emeğin serbest dolaşımı, serbest dolaşım sonucu üye ülkelerin mevzuatlarının karşılıklı olarak tanınması ve üye ülke vatandaşına karşı engellerin kaldırılması işlenmektedir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır.  İlk bölümde Avrupa Birliği’nde işçilerinin serbest dolaşım hakları AB kurucu Antlaşmaları, ikincil mevzuatlar ve Avrupa Adalet Divanı kararları ışığında incelenmekte; ikinci bölümde Mahkeme kararları eşliğinde Türk işçilerinin Birlik üyesi ülkelerde serbest çalışma hakları analiz edilmiştir. Sonuç kısmında ise bulgulara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Serbest Dolaşım, İşçilerin Serbest Dolaşımı, ATAD Kararları

ABSTRACT

European Union aims to establish Single market guaranted fredom of goods, services, capital, and labor among its members since its establishment. The details of the internal market are  underlined in the Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union and the obstacles against the movement of persons, goods, services and labor were removed. The workers in the Eueopean Union have gained the opportunity to operate their business freely in other member states under certain conditions and some opportunities to protect the use of this right. Neverthless this development has brought some new problems with it. In this study, the free movement of labor in the European Union, mutual recognition of the legislation of the member states and the removal of obstacles against the citizens of the member states are discussed. The study consists of two parts. In the first part, the rights of free movement of workers in the light of the EU founding Treaties together with relevant secondary legislation and the decisions of the European Court of Justice are examined; In the second part, the self-employment rights of Turkish workers in the member countries and related court decisions are analyzed. In the conclusion part, the findings are given.

Keywords: Euroropean Union, Free Movement, Free Movement of Workers, European Court of Justice Decisions

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri