İNSAN HAKKI OLARAK SOSYAL GÜVENLİK

ÖZ

Günümüzde insan hakları çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır. Bunda gelişen ve değişen dünyada çağa göre kullanılan ölçütler etkili olmaktadır. Nasıl ki insan hakları kuşaklara göre ayrılmaktadır; birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak insan hakları gibi öte yandan insan haklarının ayrımı söz konusu insan hakkının oluştuğu döneme de ismini verebilmektedir.

Artık 21.yüzyıla geldiğimizde sosyal hakların içerisinde bulunan sosyal güvenliğin de bir insan hakkı olarak kavramak gerektiği gerçeği yadsınamaz. Bu nedenle gerek uluslararası gerekse bölgesel düzeyde insan haklarına ilişkin belgelerde “sosyal güvenlik” konusunun da incelendiğini görmekteyiz.

Bu çalışmada; ulusal ve uluslararası düzlemde, sosyal devlet kavramının bir yansıması olarak sosyal güvenlik kavramı, bir insan hakkı olarak ele alınacaktır.

ABSTRACT

Today human rights can be classified in various angles. In this developing and changing world; the classification being used according to the age is effective. Just as human rights are classified in to the generations; like first, second and third generation human rights, on the other hand the classification of human rights can name the era in which mentioned human rights was born.

Now that we have come to the 21th century, it is an undeniable truth that social security, which is included in social rights, needs to be understood as a human right. For this reason, on the documents we could see that the subject of “social security” is being examined whether international or national basis.

In this study; as a reflection of the concept of social state, the concept of social security will be considered as a human right on the national and international basis.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri